Me er tilknytta agent til Norne Securities og kan gjennom dette agentforholdet tilby mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med eit eller fleire finansielle instrument, samt utførelse av ordre på vegne av kunde.

Norne Securities er eit verdipapirføretak underlagt konsesjon av Finanstilsynet til å tilby følgjande investeringstenester:

  1. Mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med eit eller fleire finansielle instrument som definert i Lov om verdipapirhandel (vphl) § 2-2,
  2. Utførelse av ordre på vegne av kunde,
  3. Omsetning av finansielle instrument for eiga rekning,
  4. Investeringsrådgivning som definert i vphl § 2-4 første ledd,
  5. Plassering av offentlege tilbod som nemnt i vphl kapittel 7, plassering av emisjonar, samt garantistillelse for fullteikning av emisjonar eller tilbod om kjøp av finansielle instrument.