Vi viser til gjeldande lovgjeving samt sparebankens vedtekter.

Kvart eigenkapitalbevis gir ei røyst. Alle eigarane av registrerte eigenkapitalbevis har røysterett og det kan gis røyst som fullmektig dersom dette vert registrert før avrøystinga byrjar.

Det skal veljast 2 medlemer til forstandarskapet for perioden 2021 til 2024. Det skal haldast særskilt val på medlemer og varamedlemer og rekkjefølja på vararepresentantane si møteplikt skal fastsetjast ved valet. I tillegg skal valmøtet velja 3 medlemer, 1 medlem for 1 år, 2 medlemer for 2 år, og 1 varamedlem til valnemnda for eigenkapitalbeviseigarane for 1 år.

Valnemdas innstilling vert lagt fram i valmøte.

Innkalling til valmøte vert lagt ut i bankens lokale på Hjelmeland og på bankens heimeside www.hjelmeland-sparebank.no.

Eigenkapitalbeviseigarar som vil møte til valmøte bes melde dette til banken snarast mogleg og ikkje seinare enn onsdag 27. januar 2021 kl. 15.00. Det er viktig at administrasjonen mottar påmelding til møte for å ivareta smittevernhensyn.

Påmelding sendes til epost: susanna@hjelmeland-sparebank.no.

Med venleg helsing

HJELMELAND SPAREBANK

Dagfinn Svadberg Hatløy

Leiar i forstandarskapet