Vi viser til gjeldande lovgjeving samt sparebankens vedtekter.

 

Kvart eigenkapitalbevis gir ei røyst. Alle eigarane av registrerte eigenkapitalbevis har røysterett og det kan gis røyst som fullmektig dersom dette vert registrert før avrøystinga byrjar.

 

Det skal veljast 2 medlemer og 1 varamedlem til forstandarskapet for perioden 2018 til 2021. Det skal haldast særskilt val på medlemer og varamedlemer og rekkjefølja på vararepresentantane si møteplikt skal fastsetjast ved valet. I tillegg skal valmøtet velja 1 medlem til valnemnda for eigenkapitalbeviseigarane for perioden 2018 til 2019.

 

I tillegg må det foretas suppleringsvalg i den grad dette blir nødvendig.

 

Liste med valnemndas innstilling fylgjer vedlagt dersom den er klar.

 

Innkalling til valmøte samt vallista vert lagt ut i bankens lokale på Hjelmeland og på bankens heimeside www.hjelmeland-sparebank.no. Innkalling til valmøte vert i tillegg annonsert i Stavanger Aftenblad samt Strandbuen onsdag 24. januar 2018.

 

Det er ingen medlemmer eller varamedlem til styret, frå EKB-eigarane, på val i år.

 

Eigenkapitalbeviseigarar som vil møte til valmøte bes melde dette til banken snarast mogleg og ikkje seinare enn tysdag 6. februar 2018 kl. 15.00, sjå informasjon på påmeldingsskjema.

 

FORSLAG TIL AGENDA FOR VALMØTE FOR EIGENKAPITALBEVISEIGARANE.

  1. Møtet opnast.

  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

  3. Registrering av eigarar og fullmektigar, med oppteljing av EKB

  4. Val av møteleiar

  5. Val av skrivar

  6. Val av 1 person til å underskrive protokollen saman med møteleiar

  7. Val i tråd med gjeldande forskrift:

  • Val av 2 medlemer til forstandarskapet for perioden 2018 – 2021

  • Val av 1 varamedlem til forstandarskapet for perioden 2018 – 2021, husk rekkefølgje

  • Val av 1 medlem til valkomiteen for eigenkapitalbeviseigarane for perioden

  2018 - 2019

  8.  Valmøtet avsluttast.

  9.  Etter at den formelle delen av valmøtet er gjennomført vil valkomiteen få høve til å orientere om arbeidet rundt forslag på medlemer  og varamedlem til styret, samt medlem i bankens valnemnd i forstandarskapet.

  10.  Tid for annan informasjon

 

Innstillingen fra valgkomiteen for egenkapitalbeviseierne ser slik ut:

 

Medlemmer av Forstanderskapet:

Dag Sandstå Tysnes Sparebank Gjenvalg
 Nina Holthe Østre Agder Sparebank

Ny 

 

Varamedlemmer til forstanderskapet:

Odd Nordli   Aurskog Sparebank Gjenvalg
Rolf Kristian Kofoed   Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidige Ny

 

Valgkomiteen for ek bevis eierne:

 Harald Flaa Birkenes Sparebank  Ny 

 

Harald Flaa stod som varamedlem til valgkomiteen og det må

velges nytt varamedlem for 1 år (suppleringsvalg).

 

Varamedlem til valgkomiteen for 1 år:

Jim Dåtland TD Veen Ny 

 Her finn du fullmakt og påmeldingsskjema.