Eigenkapitalbeviseigarane skal velja:

Regulære val:

- 2 medlemer til forstandarskapet for 4 år

- 1 varamedlem til forstandarskapet for 4 år

- 2 medlemer til eigenkapitalbeviseigarane

     sin valkomité for 2 år

- 1 varamedlem til eigenkapitalbeviseigarane

     sin valkomité for 2 år

Suppleringsval

- 1 medlem til forstandarskapet for 2 år

- 1 varamedlem til forstandarskapet for 2 år

 

Rett til å røysta ved valet har eigenkapitalbevis-eigarar som er førde i Verdipapirsentralen pr. 1. februar 2017. Kvart eigenkapitalbevis gir ei røyst. 

Eigenkapitalbeviseigarane som vil delta i valmøtet og som har røysterett ved valet må senda inn tilsendte påmeldingsskjema i utfylt stand. Utfylte skjema må vera banken i hende seinast

tysdag 14. februar 2017, kl. 15.00.

 

Valkomiteens innstilling vert lagt ut på banken si heimeside på internett, www.hjelmeland-sparebank.no og i bankens lokale på Hjelmeland.

Her finn du fullmakt og påmeldingsskjema.