Kundar som har og som dei siste seks månadene har hatt eit innskot på minst 2500 kroner i Hjelmeland Sparebank og som bur eller arbeider i Hjelmeland kommune, har røysterett.  Upersonlege innskytarar må ha sete i Hjelmeland kommune for å ha røysterett. 

 

Berre myndige personar har rett til å røysta - på vegne av seg sjølv og andre.  Ingen kan gje meir enn to røyster, ei på grunnlag av eige innskot og ei som representant for annan innskytar.

 

Alle med røysterett som nemnd ovanfor, har plikt til å ta i mot val dersom dei ikkje tidlegare har gjort teneste som medlem av forstandarskapet, styremedlem eller medlem av kontrollnemnda i minst ein valperiode.

 

Det skal veljast 1 medlem  for perioden 2018 – 2021. Det er ikkje varamedlemer på val i år.

 

Liste over nåverande medlemer og varamedlemer av forstandarskapet med merknad om kven som er på val, vert lagt ut i sparebanken sitt ekspedisjonslokale og på heimesida på internett.

 

Valkomiteen vil seinast 2 veker før valet fremja forslag om kandidatar og setja opp valliste. Vallista og anna valmateriell samt valføresegnene vert lagde ut i sparebanken sitt ekspedisjonslokale seinast to veker før valet.

 

Røysteføre innskytarar kan fremja forslag på kandidatar. Forslaga må sendast valkomiteen seinast 4 veker før valet (12.01.2018), med opplysningar om namnet på kandidaten, fødselsår og -dato, yrke og fullstendig adresse.

 

Informasjonsmateriale i høve valet vil og verta lagt ut på bankens heimeside på internett, www.hjelmeland-sparebank.no.

 

Sign.   

Dagfinn Hatløy

Leiar i forstandarskapet

 

Forslag frå valnemnda på kandidatar som medlem til forstandarskapet for Hjelmeland Sparebank 

 

Det skal veljast 1 medlem for perioden 2018-2021 

 

 1.     Nils Bjarte Førre

 

 2.     Terje Ove Breiland

 

Suppleringsvalg på 1 varamedlem til forstandarskapet for 2018.

 

Valnemnda har trekt ut Johannes Hauge. Dette er gjort for å komma inn i rett rutine med val på 1 varamedlem kvart anna år som fylgje av nye vedtekter og endra funksjonstid.

 

 

 1.     Johannes Hauge

 

 2.     John Ur