Dette bør du sjå etter på vising:

  • Plass, areal og tomtestorleik. Sjekk om takhøgd, dagslys og utsikt oppfyller kriteria du har. Er buarealet stort nok for behova dine, og er det nok plass i boden?
  • Tilstanden til veggar og golv. Sjå etter teikn til fukt- og råteskadar langs veggar, tak og dører. Mugglukt, misfarging, dogg, sopp og insekt kan vere gode indikasjonar på fuktskade. Forhøyr deg om isolasjonen og lydisoleringa mellom etasjar og rom.
  • Tak og vindauge. Spør om alderen på tak og vindauge. Karmar misfarga av svartsopp kan vera teikn på dårleg isolasjon. Sjå òg etter sprekkar i glaset, og spør om det har vore isdanning eller vasslekkasje frå taket. Sjekk i tillegg om takrenner og nedlaupsrøyr er i orden.
  • Elektrisk anlegg. Finn ut kva oppvarminga er basert på, kor gammalt anlegget er, og kva energikostnader noverande eigar har hatt. Sjekk kor gammalt sikringsskapet er.
  • Vatn og kloakk. Ver ekstra grundig når du sjekkar bad, kjøken og andre våtrom. Er røyr og varmtvasstank gamle? Blir avløpet ofte tett? Det kan vere svært dyrt å utbetre bad.
  • Området rundt. Dann deg eit bilete av støyforhold, trafikk, luktplager, solforhold og bråk ved til dømes mellombelse eller framtidige byggjeprosjekt i området.