Innbuforsikring

Innbuforsikring

Du har ofte større verdiar enn du trur i heimen din. Ei god innbuforsikring sikrar alle tinga du tek med deg når du flytter inn. Og hugs - innbuforsikring er viktig anten du eig eller leiger bustad.

Kva forsikring passar for deg?


Dekkes
Dekkes ikke
Innbo Pluss Innbo 
   
Uhellsforsikring med inntil 30 000 kroner i heile verda


Skade på innbu ved plutseleg og uforutsett ytre hendelse i bulig på forsikringsstaden


Innbu som blir skada i flytting med eigen bil


Tjuveri av sykkel utanfor forsikringsstaden inntil 40 000 kroner
(er sykkel registrert i et FG-godkjent sykkelregister, halveres eigenandel ved sykkeltjuveri)


Tjuveri av sykkel uteafor forsikringsstaden inntil 10 000 kroner
(er sykkel registrert i et FG-godkjent sykkelregister, halveres eigenandel ved sykkeltjuveri)


Tjuveri fra uteareal på forsikringsstaden (utvida sum Innbo Pluss) 


Ombygjing av bustad på grunn av ulukke eller handicap


Identitetstjuveri


Skade på matvarar og luktskade på frysar og kjøleskap


Brann-, vatn- og tjuveriskade


Sjå fullstendige vilkår (pdf)

Er du riktig forsikra?

Verdifulle eigedelar

Nokre ting er spesielt verdifulle for deg, og du er redd for at desse skal bli øydelagde eller gå tapte. Har du verdigfulle eigedelar du ofte tek med deg ut av huset, som smykkar, bunad eller våpen, kan desse forsikrast hos oss. 
Sjå fullstendige vilkår (pdf).