Kontoar for dagleg drift

Vi hjelper deg med å setje opp dei kontoane du treng for å halde oversikt og ha kontroll over bedrifta sin økonomi.
 • Set opp ein eigen driftskonto til dagleg drift
 • Set opp skattetrekkskonto dersom du har tilsette
 • Plasser overskotet til bedrifta på ein kapitalkonto
Kontakt meg om bedriftskontoar

Dette er kontoar for dagleg drift

 Driftskonto
 • Bedrifta sin brukskonto for dagleg drift
 • Gir oversikt over alle inn- og utbetalingar
 • Kan knytast til kort og andre betalingstenester
 • Ta betalt med avtalegiro, betalingsterminal eller Vipps – oppgjeret kjem inn på driftskontoen

 

Skattetrekkskonto

 • Pålagd dersom bedrifta di har tilsette og gjennomfører lønnsutbetalingar
 • Kontoen blir berre nytta til innskot av skattetrekk og betaling av skatt
 • Kontoen er sperra for andre uttak

 

Kapitalkonto

 • Plasser overskotet til bedrifta i ein konto med høgare rente
 • Spar så mykje du vil, og når du vil
 • Optimal avkastning på kapital som ikkje er ein del av den daglege drifta

 

Klientkonto

 • Ein konto der bedrifta di forvaltar pengar på vegner av kundar. Dette kan anten vere ein samlekonto for fleire kundar, eller ein særskild kundekonto (for ein person)
 • Passar for eigedomsmeklarar, fondsforvaltarar, advokatar og andre verksemder som er lovpålagde å skilje mellom eigne midlar og klientane sine midlar
 • For klientmidlar inneståande på ein felles klientkonto blir klientforvaltaren rekna som innskytar, for midlar inneståande på ein særskilt klientkonto blir klienten rekna som innskytar


Depositumskonto

 • Ein konto med eit avtalt pengebeløp (ofte tre månaders husleige) som blir brukt som ei sikring mellom utleigaren og leigetakaren
 • Blir vanlegvis brukt til leige av bustad- og næringseigedom
 • Kontoen er sperra, så verken leigetakaren eller utleigaren kan ta ut pengane åleine