Kari Ringnes har nyleg overteke Huseby gard frå faren Jens, og i samanheng med eigarskiftet var forsikring eitt av forholda dei måtte avklare. Kari baserte valet sitt på faren si erfaring som forsikringskunde gjennom eit heilt yrkesaktivt liv, og enda opp med å vidareføre Jens sine forsikringsavtalar i Eika. Høyr dei fortelje kva som er viktig for Kari i val av forsikringsleverandør - og kvifor Eika Forsikring vart det sjølvsagde valet for henne.