Meteorologisk Institutt og NVE (Noregs vassdrags- og energidirektorat) har gjort opp status for fjorårets tørkesommar. Samtidig ser fagfolka på kva vi kan vente oss av framtidige somrar. Funna fremgår i rapporten Tørkesommeren 2018. 

Meir av både tørke og nedbør

  • Ekspertane fastslår at det er mindre sjanse for at somrane framover blir like fattige på nedbør som i 2018. 
  • Samtidig som det er stor sjanse for at somrane i framtida vil bli varmare enn i 2018. 
  • Det blir forventa meir nedbør gjennom heile året – inkludert meir ekstremnedbør.
  • Men; det vil også kome fleire tørkeperiodar, til tross for meir nedbør. Årsaka er at nedbøren vil auke minst om sommaren, samt at regn fordampar raskare når temperaturen stig. 

Mest ekstreme sommaren nokosinne
2018 blei tidenes mest ekstreme sommar. Snitt-temperaturen i mai, juni og juli har aldri vore høgare enn då. Det fekk store konsekvensar, i form av omfattande skogbrannar og avlingsskadar og fôrkriser for bønder over heile Sør-Noreg. Rapporten trekkjer fram beregningerene åt landbruket påførte bøndene eit totaltap på tilnærma 5 - 6 milliardar kroner på grunn av tørka.

Klimatilpassingar
Bondeorganisasjonane og forskarar har påpekt viktigheten av å framover utvikle eit godt klimatilpassa nasjonal matproduksjon. – Dette er det aller viktigaste, meiner Nibioforsker Arne Bardalen og oppmodar landbruket og politikarar til å i større grad vende blikket forbi Noregs grenser.


– Politikarane og det norske landbruket må følgje med, og forstå den risikoen som følgjer med når andre land blir ramma sterkare av klimaendringane enn Noreg.  
Når vi har så høg import av mat- og fôrråvarer, blir vi stadig meir eksponerte for det som skjer utanfor landet sine grenser. Den beste måten å ruste seg for det på, er å ha ein høg innanlands produksjon og omstille oss etter uventa hendingar som skjer utanlands – slik at det blir vanskelegare å importere, sa Bardalen til Bondebladet i november.


Kjelde: Bondebladet