– Menneska du jobbar med er ofte den viktigaste ressursen du har som bedriftsleiar. Spesielt gjeld dette i små og mellomstore selskap der det kan vere veldig kritisk om ein tilsett blir borte, seier Hege Alfei Sæbø, salssjef i Eika Forsikring.

Lange ventetider i det offentlege helsesystemet og sjukefråvær kan koste bedrifta store summar, i alle fall om den sjukmelde sit på kompetanse det er vanskeleg å erstatte på kort tid.

– Derfor samarbeider vi med Vertikal Helse og har sett saman ei forsikring som kan bidra til at den tilsette kjem seg raskt tilbake i jobb, forklarer ho.

 

– Helseforsikringa sørgjer for raskare og betre behandling. Så fort du har fått ei tilvising frå lege, sender du ho til Vertikal Helse, så er prosessen i gang. Hege Alfei Sæbø, Eika Forsikring. 

 

 

Les meir om helseforsikringane våre

Friskare tilsette

Eika har fått positive tilbakemeldingar frå bedrifter som har kjøpt helseforsikring:

 • Tilsette har mindre fysiske plager, og betre helse generelt
 • Det har vore ein markant nedgang i sjukefråværet
 • Folk kjem raskare tilbake på jobb etter sjukdom

Ung dame fornøyd med helseforsikring

Fire grunnar til å kjøpe helseforsikring for dei tilsette

 1. Rask vurdering og behandling
  • Helseforsikring 10 dagar: Undersøking hjå legespesialist innan 7 dagar, behandling innan 10 dagar
  • Helseforsikring 20 dagar: Undersøking hjå legespesialist innan 10 dagar, behandling innan 20 dagar

 2. Personleg oppfølging

  Den tilsette får tett oppfølging av ein medisinsk rådgivar før, under og etter behandling


 3. Gode vilkår

  Pris på forsikring er uavhengig av alder, kjønn og livsstil. Utgifter relatert til behandling, reise og opphald blir òg dekte


 4. Fagleg kvalitetssikring

  Eit uavhengig medisinsk råd sørgjer for kvalitetssikring av sjukehus og legar som blir brukte.Forsikringa dekkjer òg ei uavhengig vurdering av diagnose som allereie er stilt